378/2005 Sb.Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. října 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2018 Sb. s účinností od 4. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

378

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu1) poskytnout bytovému družstvu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky (dále jen "podpora"). Zákon dále upravuje postup při podání žádosti o podporu, při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory, podmínky při jejím využívání, kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto zákonem a důsledky jejich porušení.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   bytovým domem stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení,

b)   družstevním bytem byt v bytovém domě ve vlastnictví bytového družstva, který je určen formou nájmu k uspokojování bytových potřeb člena bytového družstva, případně osoby žijící s ním v domácnosti,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Základní podmínky poskytnutí podpory a stanovení její výše
§ 4 - Další podmínky poskytnutí podpory
§ 5 - Žádost o podporu
§ 6 - Smlouva o poskytnutí podpory
§ 7 - Postup při čerpání podpory
§ 8 - Kolaudace a finanční zúčtování podpory
§ 9 - Stanovy bytového družstva, které je příjemcem podpory
§ 10 - Členství v bytovém družstvu, které je příjemcem podpory
§ 11 - Práva a povinnosti člena bytového družstva, které je příjemcem podpory
§ 12 - Předmět činnosti a podnikání bytového družstva, které je příjemcem podpory
§ 13 - Zatěžování majetku bytového družstva, které je příjemcem podpory
§ 14 - Nakládání s majetkem bytového družstva, které je příjemcem podpory
§ 15 - Nakládání s družstevními byty postavenými s podporou
§ 16 - Ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory v případě změny stanov a zániku bytového družstva
§ 17 - Ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory
§ 18 - Zrušení bytového družstva rozhodnutím soudu
§ 19 - Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem
§ 20 - Pověřená právnická osoba
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dluhopisech
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU