377/2005 Sb.Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

Částka: 132 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 29. září 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 139/2011 Sb. s účinností od 27. května 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

377

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy,
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry
ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů
(zákon o finančních konglomerátech)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O DOPLŇKOVÉM DOHLEDU
NAD BANKAMI,
SPOŘITELNÍMI A ÚVĚRNÍMI DRUŽSTVY,
POJIŠŤOVNAMI A OBCHODNÍKY
S CENNÝMI PAPÍRY
VE FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje výkon doplňkového dohledu nad regulovanými osobami [§ 2 písm.  d)] působícími ve finančních konglomerátech (§ 4), vztahy mezi orgány pověřenými výkonem dohledu nad jednotlivými sektory finančního trhu a povinnosti osob působících ve finančním konglomerátu [§ 2 písm.  d)].

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   bankou banka nebo zahraniční banka podle zvláštního právního předpisu2),

b)   pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu [písmeno n)] nebo pojišťovna z třetího státu podle zvláštního právního předpisu3),

c)    obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba oprávněná poskytovat investiční služby ve státě svého sídla, která není bankou, podle zvláštního právního předpisu4),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O DOPLŇKOVÉM DOZORU NAD BANKAMI, SPOŘITELNÍMI A ÚVĚRNÍMI DRUŽSTVY, INSTITUCEMI ELEKTRONICKÝCH PENĚZ, POJIŠŤOVNAMI A OBCHODNÍKY S CENNÝMI PAPÍRY VE FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Finanční sektor
HLAVA II - FINANČNÍ KONGLOMERÁT
§ 4  
§ 5 - Váha významnosti sektoru
§ 6  
§ 7 - Bilanční suma
§ 8  
§ 9 - Určení skupiny jako finančního konglomerátu
HLAVA III - DOPLŇKOVÝ DOZOR NAD OSOBAMI VE FINANČNÍM KONGLOMERÁTU
§ 10 - Doplňkový dozor
§ 11 - Doplňkový dozor nad osobami ve finančním konglomerátu se vztahem ke třetímu státu
§ 12 - Finanční subkonglomerát
HLAVA IV - KOORDINÁTOR A SPOLUPRÁCE MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY DOZORU
§ 13 - Koordinátor
§ 14 - Úkoly koordinátora
§ 15 - Výměna informací
§ 16 - Povinnost konzultace
§ 17 - Kontrola
§ 18 - Vyžádání informací
§ 19 - Povinnost mlčenlivosti
HLAVA V - DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ
§ 20 - Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti
§ 21  
§ 22 - Koncentrace rizik a operace v rámci skupiny
§ 23 - Vnitřní řídicí a kontrolní systém
§ 24 - Personální předpoklady
§ 25 - Informační povinnost
§ 26  
HLAVA VI - NEDOSTATKY V ČINNOSTI SMÍŠENÉ FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY A REGULOVANÉ OSOBY A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
§ 27 - Nedostatky v činnosti smíšené finanční holdingové osoby
§ 28 - Nedostatky v činnosti regulované osoby
§ 29 - Výměna informací
HLAVA VII - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 30  
§ 31  
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 32  
§ 33  
§ 34  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
§ 35  
§ 36 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
§ 38  
§ 39 - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§ 40  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
§ 41  
§ 42 - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
§ 43  
§ 44 - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
§ 45  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 46  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
§ 47  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 48  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna exekučního řádu
§ 49  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
§ 50  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě
§ 51  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§ 52  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
§ 53  
§ 54 - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
§ 55  
§ 56 - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
§ 57  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 217/2005 Sb.
§ 58  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin
§ 59  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
§ 60  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
§ 61  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 62  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna notářského řádu
§ 63  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 64  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 65  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o České konsolidační agentuře
§ 66  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
§ 67  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
§ 68  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
§ 69  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 70  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o finanční kontrole
§ 71  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o cenách
§ 72  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 73  
Zavřít
MENU