361/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. října 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 189/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

361

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

 

        Čl.  I


        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

        1. V nadpisu § 1 se slova "Předmět zákona" nahrazují slovy "Úvodní ustanovení".

        2. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a Nařízení Rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen "Nařízení o fúzích")".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

_______________________________
      " 1b)          Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se včetně odkazu na poznámku pod čarou označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU