352/2005 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Částka: 123 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. září 2005 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 5. září 2005 Nabývá účinnosti: 15. září 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 285/2010 Sb. s účinností od 1. prosince 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

352

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2005
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37f odst.  2, § 37h odst.  3, § 37i odst.  7, § 37j odst.  5, § 37k odst.  7, § 37l odst.  7, § 37n odst.  5, § 37o odst.  2 a § 39 odst.  12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)   seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona,

b)   bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,

c)    obsah roční zprávy,

d)   bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY
§ 3 - Seznam elektrozařízení
§ 4 - Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců
§ 5 - Bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu
§ 6 - Obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok
§ 7 - Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona
§ 8 - Způsoby označování elektrozařízení
§ 9 - Technické požadavky na skladování elektroodpadů
§ 10 - Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů a na zpracování elektroodpadů
§ 11 - Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů
ČÁST TŘETÍ - BLIŽŠÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ
§ 12 - Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005
§ 13 - Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005
§ 14 - Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 15 - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Příloha č. 1 - Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona
Příloha č. 2 - Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém
Příloha č. 3 - Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém
Příloha č. 4 - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů
Příloha č. 5 - Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3
Příloha č. 6 - Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů
Příloha č. 7 - Technické požadavky na skladování a zpracování elektroodpadů Provozní řád zařízení ke sběru elektroodpadů a skladu elektroodpadů Provozní deník zařízení ke sběru elektroodpadů, případně skladu elektroodpadů
Příloha č. 8 - Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok
Příloha č. 9 - Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prostředí s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu zřízeného výrobcem za účelem financování nakládání s elektroodpady
Zavřít
MENU