348/2005 Sb.Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 13. září 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 318/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

348

ZÁKON
ze dne 5. srpna 2005
o rozhlasových a televizních poplatcích
a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon stanoví předmět poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby Českého rozhlasu1). Televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize2).

 

§ 2

 

Předmět poplatků

 

        (1)  Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

 

        (2)  Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "televizní přijímač"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět poplatků
§ 3 - Poplatník
§ 4 - Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
§ 5 - Základ poplatků
§ 6  
§ 7 - Placení poplatků
§ 8 - Evidence poplatníků
§ 9 - Přirážka k poplatkům
§ 10 - Vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
§ 11 - Pověřená osoba
§ 12 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 13 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 135/1997 Sb.
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 192/2002 Sb.
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 17  
Zavřít
MENU