342/2005 Sb.Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. července 2005 Nabývá účinnosti: 13. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

342

ZÁKON
ze dne 28. července 2005
o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o veřejných výzkumných institucích

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Akademii věd České republiky

 

Čl. I


        Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 odst.  1 se slova "rozpočtovou organizací" nahrazují slovy "organizační složkou České republiky".

 

        2.  V § 3 odst.  2 se slova "pracoviště jako příspěvkové organizace" nahrazují slovy "jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce".

 

        3.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
      "1)  § 48 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".

 

        4.  V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

        "(4)  Akademie podporuje Učenou společnost České republiky, občanské sdružení, která přispívá ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Akademii věd České republiky
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU