341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. září 2005 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra; Parlament
Přijato: 28. července 2005 Nabývá účinnosti: 13. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 176/2019 Sb. s účinností od 16. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

341

ZÁKON
ze dne 28. července 2005
o veřejných výzkumných institucích

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce,

b)   postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce a

c)    přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce.

 

§ 2

 

Veřejná výzkumná instituce

 

        (1)  Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací1). Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství2).

 

        (2)  Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen "zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen "organizační složka státu").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Veřejná výzkumná instituce
ČÁST DRUHÁ - ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 3 - Zřízení veřejné výzkumné instituce
§ 4 - Vznik veřejné výzkumné instituce
§ 5  
§ 6 - Rejstřík veřejných výzkumných institucí
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠENÍ A ZÁNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 10 - Zrušení veřejné výzkumné instituce
§ 11 - Zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace
§ 12 - Zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací
§ 13  
§ 14 - Zánik veřejné výzkumné instituce
ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - ORGÁNY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 16  
§ 17 - Ředitel
§ 18 - Rada instituce
§ 19 - Dozorčí rada
ČÁST ŠESTÁ - VNITŘNÍ PŘEDPISY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
§ 21  
§ 22 - Rozpočet
§ 23 - Fondy
§ 24 - Rezervní fond
§ 25 - Fond reprodukce majetku
§ 26 - Fond účelově určených prostředků
§ 27 - Sociální fond
§ 28 - Majetek
§ 29 - Účetnictví
§ 30 - Výroční zpráva
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31 - Přeměna příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 32  
Příloha č. 1 - Státní příspěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci
Příloha č. 2 - Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, o kterých zřizovatel rozhodne, zda se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci
Zavřít
MENU