253/2005 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2021 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

253

ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 250/2021 Sb. (účinnost: 1. července 2022)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

 

Čl. II


        Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 125 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

 

        2.  V § 126 odst.  1 písm.  a) se slova "s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci60)," včetně poznámky pod čarou č. 60 zrušují.

 

        3.  V § 126 se odstavec 2 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

        4.  § 127 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:

 

"§ 127


        Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. XV  
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU