251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 358/2022 Sb. s účinností od 1. prosince 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

251

 

ZÁKON

ze dne 3. května 2005

o inspekci práce

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie78) a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

 

§ 2

 

        (1)  Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

 

        (2)  Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu.

 

        (3)  Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE
§ 7  
§ 8 - Povinnosti inspektora
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 10 - Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
§ 11 - Přestupky na úseku rovného zacházení
§ 12 - Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
§ 13 - Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců
§ 14 - Přestupky na úseku náhrad
§ 15 - Přestupky na úseku pracovní doby
§ 16 - Přestupky na úseku dovolené
§ 17 - Přestupky na úseku bezpečnosti práce
§ 18 - Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců
§ 19 - Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
§ 20 - Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení
§ 21 - Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti
§ 22  
§ 23 - Správní delikty právnických osobSprávní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
§ 24 - Správní delikty právnických osob na úseku rovného zacházení
§ 25 - Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
§ 26 - Správní delikty právnických osob na úseku odměňování zaměstnanců
§ 27 - Správní delikty právnických osob na úseku náhrad
§ 28 - Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby
§ 29 - Správní delikty právnických osob na úseku dovolené
§ 30 - Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce
§ 31 - Správní delikty právnických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců
§ 32 - Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
§ 33 - Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení
§ 34 - Správní delikt na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti
§ 35 - Společná ustanovení o přestupcích a správních deliktech právnických osob
§ 36  
§ 37  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Působnost ministerstva
§ 39 - Průkazy inspektorů
§ 40 - Kontrolní činnost
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Přechodná ustanovení
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Závěrečná ustanovení
§ 50  
Příloha - Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce
Zavřít
MENU