228/2005 Sb.Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2005 Nabývá účinnosti: 16. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

228


ZÁKON
ze dne 18. května 2005
o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

KONTROLA OBCHODU S VÝROBKY,
JEJICHŽ DRŽENÍ SE V ČESKÉ REPUBLICE OMEZUJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje, v souladu s právem Evropských společenství1), kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů zvláštními právními předpisy2),

 

a)   při přepravě těchto výrobků z území členských států Evropských společenství na území České republiky a přepravě těchto výrobků z území České republiky na území členských států Evropských společenství, nebo

b)   při jejich dovozu a vývozu3)

(dále jen "přeprava"). Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů4).

 

        (2)  Vláda nařízením stanoví seznam výrobků (dále jen "stanovené výrobky"), podmínky jejich přepravy ve vztahu ke státům vymezeným v tomto nařízení, jakož i další podrobnosti požadavků uvedených v § 2 až 4 a vzory žádostí o udělení povolení.

 

        (3)  Stanovené výrobky mohou být přepravovány jen na základě povolení Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen "povolení").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KONTROLA OBCHODU S VÝROBKY, JEJICHŽ DRŽENÍ SE V ČESKÉ REPUBLICE OMEZUJE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Povolení
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Odejmutí povolení
§ 9 - Úřední jazyk
§ 10 - Dohled celních orgánů
§ 11 - Kontrola
§ 12 - Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona
§ 13 - Vztah ke správnímu řádu
§ 14 - Správní deliktyPřestupky
§ 15 - Správní delikty právnických osob
§ 16 - Společná ustanovení
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zmocňovací ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o návykových látkách
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o léčivech
§ 22  
§ 42e - Náležitosti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává dovozní nebo vývozní povolení, a důvody pro jeho nevydání nebo odebrání
ČÁST PÁTÁ - Změna transplantačního zákona
§ 23  
§ 26b  
§ 26c  
§ 26d  
§ 26e  
§ 26f  
§ 26g  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU