217/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 377/2005 Sb. s účinností od 29. září 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

217

ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Čl. I


        Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"b)  

dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství; pokud jsou však vybrané výrobky v okamžiku vstupu na daňové území Evropského společenství propuštěny do některého z celních režimů s podmíněným osvobozením od cla3a) nebo jsou umístěny ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, považuje se dovoz za uskutečněný jejich propuštěním do režimu volného oběhu2) nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení3),

_______________________________
      3a)  Článek 84 odst.  1 písm.  a) nařízení Rady (EHS)č. 2913/92
ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. VI  
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU