180/2005 Sb.Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. března 2005 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 330/2010 Sb. s účinností od 1. března 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

180

ZÁKON
ze dne 31. března 2005
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY
Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

 

        (2)  Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí

 

a)   podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen "obnovitelné zdroje"),

b)   zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů,

c)    přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,

d)   vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

 

§ 2

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Předmět podpory
HLAVA II - PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
§ 4 - Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů
§ 5 - Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
§ 6 - Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů
§ 7 - Pravidelné vyhodnocování
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 8 - Kontrola
§ 9 - Správní delikty
§ 10  
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hospodaření energií
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU