133/2005 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Částka: 047 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. dubna 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. března 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 72/2016 Sb. s účinností od 22. března 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

133

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2005
o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost
evropského železničního systému

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst.  1 a 2, § 11a odst.  2 písm. c), § 12 odst.  1 a 3 a § 13 odst.  6 zákona:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

 

a)   technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému3),

b)   podmínky pro pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků a jejich vhodnosti pro použití podle § 11, 11a a § 12 odst.  4 zákona.

 

§ 2

 

Evropský železniční systém

 

        (1)  Evropským železničním systémem se rozumí struktury složené ze součástí drah evropského železničního systému, vybudované nebo modernizované pro vysokorychlostní nebo konvenční železniční dopravu a pro kombinovanou dopravu po železnici, a vozidlový park drážních vozidel určených pro jízdu v tomto železničním systému.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Evropský železniční systém
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA SOUČÁSTI INTEROPERABILITY
§ 3 - Součásti interoperability
§ 4 - Posuzování shody součástí interoperability
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY
§ 6 - Ověřování subsystémů evropského železničního systému
ČÁST ČTVRTÁ - AUTORIZOVANÉ OSOBY
§ 7 - Podmínky autorizace
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Závěrečná ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY A VHODNOSTI POUŽITÍ SOUČÁSTÍ INTEROPERABILITY A OBSAH OSVĚDČENÍ
Příloha č. 2 - POSTUP POSUZOVÁNÍ SUBSYSTÉMŮ A OBSAH CERTIFIKÁTU
Příloha č. 3 - MINIMÁLNÍ KRTITÉRIA, KTERÁ MUSÍ SPLNIT AUTORIZOVANÁ OSOBA
Zavřít
MENU