74/2005 Sb.Vyhláška o zájmovém vzdělávání

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. února 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 9. února 2005 Nabývá účinnosti: 17. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 423/2020 Sb. s účinností od 23. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

74

 

VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005
o zájmovém vzdělávání

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 2, § 111a odst. 3, § 112, § 121 odst. 1, § 123 odst.  5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účastník zájmového vzdělávání

 

        Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.

 

§ 2

 

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání

 

        (1)  Zájmové vzdělávání se uskutečňuje

 

a)   pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,

b)   příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,

c)   táborovou činností a další obdobnou činností,

d)   osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účastník zájmového vzdělávání
§ 2 - Formy zájmového vzdělávání
ČÁST DRUHÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 3  
§ 4 - Činnost střediska
§ 5 - Účastníci činnosti střediska
§ 6 - Činnost klubu
§ 7 - Účastníci činnosti klubu
§ 8 - Činnost družiny
§ 9 - Účastníci činnosti družiny
§ 10 - Organizace činnosti družiny
ČÁST TŘETÍ - ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ NEBO SVAZKEM OBCÍ
§ 11 - Podmínky úplaty
§ 12 - Stanovení výše úplaty ve středisku
§ 13 - Stanovení výše úplaty v klubu
§ 14 - Stanovení výše úplaty ve družině
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 15  
§ 16 - Zrušovací ustanovení
§ 17 - Účinnost
Zavřít
MENU