48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 18. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 196/2019 Sb. s účinností od 1. září 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2005
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst.    7, § 23 odst.    3, § 26 odst.    4, § 27 odst.    6, § 31 odst.    1, § 38 odst.    7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 

Organizace vzdělávání

 

§ 1

 

        (1) Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin.

 

        (2) Ředitel základní školy (dále jen "škola") umožní žákům vstup a pobyt v budově školy nejméně 20  minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

 

        (3)  Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

        (4) Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech stanoví školní vzdělávací program.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Organizace vzdělávání
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Počty žáků ve školách a třídách
§ 5  
§ 6 - Poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
§ 7 - Přípravné třídy
§ 8 - Označování tříd
§ 9 - Rozvoj nadání žáků
§ 10 - Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
§ 11  
§ 12 - Kurz pro získání základního vzdělání
§ 13  
§ 14 - Hodnocení žáků
§ 15 - Hodnocení žáků na vysvědčení
§ 16 - Výstupní hodnocení
§ 17 - Výchovná opatření
§ 18 - Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Komisionální přezkoušení
§ 23 - Opravná zkouška
§ 24 - Společná ustanovení
§ 25 - Přechodná ustanovení
§ 26 - Zrušovací ustanovení
§ 27 - Účinnost
Zavřít
MENU