16/2005 Sb.Vyhláška o organizaci školního roku

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 322/2008 Sb. s účinností od 1. září 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

16

 

VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o organizaci školního roku

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst.  5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        Vyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.

 

§ 2


Organizace školního roku

 

        (1)  Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.

 

        (2)  První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června.

 

        (3)  Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.

 

        (4)  Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Organizace školního roku
§ 3 - Termíny vydávání vysvědčení
§ 4 - Školní prázdniny
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU