695/2004 Sb.Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

Částka: 235 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 383/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

695

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(O PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ
S POVOLENKAMI NA EMISE
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ)

 

zrušena zákonem č. 383/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrované prevenci

 

§ 25


        V § 14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu,14a) úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu.".

 

Poznámka pod čarou č. 14a) zní:

_______________________________
       "14a)     Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.".

 

ČÁST TŘETÍ

(Změna zákona o ochraně ovzduší

 

§ 26)


zrušena zákonem č. 201/2012 Sb. (účinnost: 1. září 2012)

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - POVOLENÍ K EMISÍM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
§ 3  
§ 4 - Náležitosti žádosti o povolení
§ 5 - Povolení
§ 6 - Změna podmínek povolení
§ 7 - Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí
HLAVA III - OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
§ 8 - Národní alokační plán
§ 9 - Registr obchodování s povolenkami
§ 10 - Vydávání a přidělování povolenek
§ 11 - Obchodování s povolenkami
§ 12 - Vyřazení povolenek
§ 13 - Sdružení provozovatelů zařízení
§ 14  
HLAVA IV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 15  
§ 16 - Ministerstvo
§ 17 - Inspekce
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 18  
§ 19  
HLAVA VI - PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU