676/2004 Sb.Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 231 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2013 Sb. s účinností od 1. prosince 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

676

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU)

 

zrušena zákonem č. 307/2013 Sb. (účinnost: 1. prosince 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

 

§ 34


        V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:

 

"zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA
§ 3 - Povinnost značit líh kontrolní páskou
§ 4  
§ 5 - Kontrolní páska
§ 6 - Způsob značení
HLAVA III - REGISTRACE
§ 7 - Registrační řízení
§ 8 - Zánik registrace
§ 9 - Odejmutí registrace
HLAVA IV  
§ 10 - Podmínky značení lihu
§ 11 - Objednávání, prodej a nakládání s kontrolními páskami
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Vracení kontrolních pásek
HLAVA V - KONTROLA
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Společná ustanovení
§ 26  
§ 27 - Zabrání věci
§ 28 - Propadnutí věci
§ 29 - Neznačený líh
§ 30 - Zničení propadlé nebo zabrané věci
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ
§ 31 - Společné ustanovení
§ 32 - Zmocňovací ustanovení
§ 33 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 34  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 35  
Zavřít
MENU