676/2004 Sb.Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 231 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

676

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        Tento zákon stanoví

a)   povinnost značit líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený,

b)   podmínky nakládání s lihem včetně způsobu jeho značení a evidence,

c)    výkon státní správy a kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně sankcí za jejich porušení.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   lihem nedenaturovaný etanol1) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208, pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení,

b)   kódem kombinované nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,2) ve znění platném k 1. lednu 2002,

c)    spotřebitelským balením uzavřené nádoby nebo jiné obaly opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo prodejce, určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA
§ 3 - Povinnost značit líh kontrolní páskou
§ 4  
§ 5 - Kontrolní páska
§ 6 - Způsob značení
HLAVA III - REGISTRACE
§ 7 - Registrační řízení
§ 8 - Zánik registrace
§ 9 - Odejmutí registrace
HLAVA IV  
§ 10 - Podmínky značení lihu
§ 11 - Objednávání, prodej a nakládání s kontrolními páskami
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Vracení kontrolních pásek
HLAVA V - KONTROLA
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Společná ustanovení
§ 26  
§ 27 - Zabrání věci
§ 28 - Propadnutí věci
§ 29 - Neznačený líh
§ 30 - Zničení propadlé nebo zabrané věci
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ
§ 31 - Společné ustanovení
§ 32 - Zmocňovací ustanovení
§ 33 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 34  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 35  
Zavřít
MENU