673/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

Částka: 229 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2004 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 21. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 524/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 542/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

673

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2004,
kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst.  7 písm.  e) zákona:

§ 1

 

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. Součástí pravidel pro organizování trhu s plynem je organizace přepravy plynu, distribuce plynu a uskladňování plynu, vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek a postup při změně dodavatele plynu. Dále vyhláška upravuje pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu a postup při změně dodavatele plynu.

 

§ 2

 

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) uživatelem - oprávněný zákazník nebo obchodník s plynem,
       b) subjektem bilancování - uživatel, pro kterého provozovatel přepravní soustavy na základě smlouvy provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,
       c) skutečným množstvím plynu - množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely bilancování se za skutečné množství plynu dále považují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Trh s plynem
§ 4 - Přeprava plynu
§ 5 - Postup při rezervaci kapacity v přepravní soustavě
§ 6 - Řešení nedostatku přepravní kapacity
§ 7 - Ceny za přepravu plynu
§ 8 - Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách
§ 9 - Distribuce plynu
§ 10 - Postup při přidělování kapacity v distribuční soustavě
§ 11 - Postup při převodu přidělené distribuční kapacity
§ 12 - Řešení nedostatku distribuční kapacity
§ 13 - Ceny za distribuci plynu
§ 14 - Uskladňování plynu
§ 15 - Postup při rezervaci skladovací kapacity
§ 16 - Informace o skladovacích kapacitách
§ 17 - Nominace denních diagramů dodávek plynu
§ 18 - Renominace denních diagramů dodávek plynu
§ 19 - Obchodní vyrovnávání odchylek
§ 20 - Fyzické vyrovnávání odchylek
§ 21 - Měření a zpracování naměřených hodnot
§ 22 - Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů bilancování a jejich vypořádání
§ 23 - Postup při změně dodavatele plynu
§ 24 - Požadavky na vyúčtování dodávek plynu
§ 25 - Společné ustanovení
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU