670/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 228 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 158/2009 Sb. s účinností od 4. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

670

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo "upravuje" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)" a za slova "státní správy a" se vkládá slovo "nediskriminační".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

_______________________________

"1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES .
Nařízení(ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU