645/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Částka: 220 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 13. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 504/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

645

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 19, § 20 odst.  5, § 24 odst.  3, § 31 odst.  2, § 36, § 40 odst.  4, § 56 odst.  4 a § 61 odst.  9 zákona:

 

§ 1

 

Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví

 

        (1) Základní evidence Národního archivního dědictví (dále jen „základní evidence“) se vede alespoň v listinné podobě. Archivy, s výjimkou bezpečnostních archivů, vedou základní evidenci také v digitální podobě v informačním systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví (dále jen „systém evidence archiválií“), který je součástí národního portálu. Bezpečnostní archivy mohou vést část základní evidence, která neobsahuje utajované informace4), v digitální podobě v systému evidence archiválií. Kulturně vědecké instituce mohou vést základní evidenci v digitální podobě v systému evidence archiválií..

 

        (2)  Druhotná evidence Národního archivního dědictví (dále jen „druhotná evidence“) se vede v digitální podobě. Archivy, které vedou druhotnou evidenci, převádějí údaje ze základní evidence dodané v listinné podobě do digitální podoby v systému evidence archiválií.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví
§ 2 - Změny v evidenci Národního archivního dědictví při přemístění archiválií
§ 3 - Evidence přírůstků a úbytků archiválií
§ 4 - Evidence vnějších změn
§ 5 - Evidence vnitřních změn
§ 6 - Evidenční listy Národního archivního dědictví
§ 7 - Evidence archivních pomůcek
§ 8 - Zasílání a evidence stejnopisů archivních pomůcek
§ 9 - Způsob předávání údajů ze základní evidence do druhotné a ústřední evidence
§ 10 - Způsob vedení evidence archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za archivní kulturní památky nebo za národní kulturní památky
§ 11 - Postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií
§ 12 - Postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií
§ 13 - Způsob označování archiválií
§ 14 - Ukládání kopií archiválií a péče o kopie
§ 15 - Státní příspěvek
§ 16 - Vzorový badatelský řád
§ 17 - Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy
§ 18 - Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - Evidenční jednotky
Příloha č. 2 - Druhy archivních pomůcek
Příloha č. 3 - VZOROVÝ BADATELSKÝ ŘÁD Příloha č. 1 badatelského řádu - Badatelský list Příloha č. 2 badatelského řádu - Doklad o předložených a navrácených archiválií Příloha č. 3 badatelského řádu - Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení
Příloha č. 4 - Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy
Příloha č. 5 - Nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií
Zavřít
MENU