627/2004 Sb.Zákon o evropské společnosti

Částka: 213 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

627

 

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2004

o evropské společnosti

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

EVROPSKÁ SPOLEČNOST A USTANOVENÍ, KTERÝMI SE PROVÁDÍ NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÉ UNIE O STATUTU EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje právní poměry evropské společnosti, pokud nejsou upraveny nařízením Rady (ES) o statutu evropské společnosti (SE)1) (dále jen "Nařízení Rady") a směrnicí Rady, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců2) (dále jen "Směrnice Rady").

 

        (2)  Na evropskou společnost nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.3)

 

Obecná ustanovení

 

§ 2

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   odkazem na Směrnici Rady odkaz i na ustanovení části druhé tohoto zákona,

b)   členským státem Evropského společenství také státy Evropského hospodářského prostoru (dále jen "členský stát").

 

§ 3

 

        (1)  Na založení evropské společnosti, která bude mít zapsané sídlo na území České republiky, se může podílet také společnost,4) která nemá svou hlavní správu na území členského státu, jestliže je založena podle práva některého členského státu Evropské unie, má zapsané sídlo v tomtéž členském státě a má trvalý a efektivní vztah k ekonomice členského státu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVROPSKÁ SPOLEČNOST A USTANOVENÍ, KTERÝMI SE PROVÁDÍ NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÉ UNIE O STATUTU EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Zrušení evropské společnosti rozhodnutím soudu
§ 6  
§ 7 - Zápisy do obchodního rejstříku a jejich zveřejňování
§ 8  
§ 9 - Hlášení Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství
HLAVA II - PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ochrana menšinových akcionářů
§ 13 - Ochrana věřitelů
§ 14  
HLAVA III - ZALOŽENÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI FÚZÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Ochrana menšinových akcionářů a věřitelů
§ 18  
HLAVA IV - ZALOŽENÍ HOLDINGOVÉ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
§ 19  
§ 20  
§ 21  
HLAVA V - ZMĚNA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA EVROPSKOU SPOLEČNOST
§ 22  
HLAVA VI - STRUKTURA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Dualistický systém
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Díl 2 - Monistický systém
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Předseda správní rady
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Obchodní vedení
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Působnost správní rady
§ 41  
§ 42  
Díl 3 - Valná hromada
§ 43  
§ 44  
HLAVA VII - ZMĚNA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI V AKCIOVOU SPOLEČNOST
§ 45 - Zpráva znalce
ČÁST DRUHÁ - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 46  
HLAVA II - JEDNÁNÍ O ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
§ 47 - Vyjednávací výbor
§ 48 - Složení vyjednávacího výboru
§ 49  
§ 50 - Povinnost mlčenlivosti a důvěrné informace
§ 51 - Rozhodnutí vyjednávacího výboru
§ 52 - Rozhodnutí o ukončení jednání
§ 53  
§ 54 - Dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti
HLAVA III - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ
§ 55  
§ 56 - Složení výboru zaměstnanců
§ 57  
§ 58 - Jednání výboru zaměstnanců
§ 59 - Působnost výboru zaměstnanců
§ 60  
§ 61 - Právo na informace
§ 62 - Právo na projednání
HLAVA IV - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ
§ 63  
§ 64 - Podpůrná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 65 - Zmocňovací ustanovení
§ 66 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 67  
Zavřít
MENU