626/2004 Sb.Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

Částka: 212 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 332/2014 Sb. s účinností od 1. července 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

626

ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí
v oblasti odměňování

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých


státních orgánů, poslanců Evropského


parlamentu, soudců a státních zástupců

 

Čl. I


        Zákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004,
2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, ve znění zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  V názvu zákona se slova "léta 2004, 2005 a 2006" nahrazují slovy "rok 2004" a slova "dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006" se nahrazují slovy "dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004".

 

        2.  V nadpisu části první se slova "léta 2004, 2005 a 2006" nahrazují slovy "rok 2004" a slova "dalších platů za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006" se nahrazují slovy "dalšího platu za první pololetí roku 2004".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna služebního zákona
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění celní zákon
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXIII  
Zavřít
MENU