587/2004 Sb.Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů

Částka: 201 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

587

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004
o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ VE VĚCECH CIVILNÍ SLUŽBY

 

§ 1


        (1)  Občanům, kteří ke dni 22. prosince 2004 vykonávají podle zvláštního právního předpisu1) civilní službu, končí její výkon tímto dnem a nevykonaná část civilní služby se promíjí.

        (2)  Občanům, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu1) povinni vykonat civilní službu a ke dni 22. prosince 2004 nebyli k jejímu výkonu povoláni nebo k jejímu výkonu nenastoupili, a občanům, kterým byl podle zvláštního právního předpisu1) výkon civilní služby přerušen nebo odložen, se nevykonaná civilní služba nebo její nevykonaná část dnem 22. prosince 2004 promíjí.

 

§ 2


        (1)  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny předat Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") spisy vedené před 1. lednem 2005 o občanech povinných výkonem civilní služby, a to v termínech, na kterých se tyto orgány dohodnou, nejpozději však do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností připraví spisy k předání ministerstvu tak, že spisy uspořádají podle časové posloupnosti roků narození občanů a v rámci tohoto členění spisy současně uspořádají podle abecedního pořadí příjmení občanů. Spisy se předají v té formě, v jaké byly vedeny před 1. lednem 2005.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ VE VĚCECH CIVILNÍ SLUŽBY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 7  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
§ 8  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
§ 9  
ČÁST SEDMÁ - Změna trestního řádu
§ 10  
ČÁST OSMÁ - Změna trestního zákona
§ 11  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 12  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 13  
Zavřít
MENU