585/2004 Sb.Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Částka: 201 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 47/2016 Sb. s účinností od 1. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

585

 

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

BRANNÁ POVINNOST

 

§ 1

 

Obsah branné povinnosti
a druhy vojenské činné služby

 

        (1)  Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly"); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

 

        (2)  Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav je služba vojáka z povolání ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání, příprava vojáka k plnění úkolů ozbrojených sil nebo služba vojáka v operačním nasazení.

 

        (3)  Vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je mimořádná služba.

 

        (4)  Občan se stává vojákem dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.

 

        (5)  Voják, který vykonává vojenskou činnou službu podle odstavce  2 nebo 3, je vojákem v činné službě.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - BRANNÁ POVINNOST
§ 1 - Obsah branné povinnosti a druhy vojenské činné služby
§ 2 - Doba trvání branné povinnosti
§ 3 - Dobrovolné převzetí branné povinnosti
§ 4 - Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
§ 5  
§ 6 - Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání
§ 7 - Zánik branné povinnosti
§ 8 - Zánik dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti
ČÁST DRUHÁ - VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - VOJENSKÁ ČINNÁ SLUŽBA MIMO STAV OHROŽENÍ STÁTU NEBO MIMO VÁLEČNÝ STAV
§ 10 - Základní příprava
§ 11 - Povolání do základní přípravy, její nastoupení a propuštění z ní
§ 12 - Vojenské cvičení a výjimečné vojenské cvičení
§ 13 - Povolání na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení a nastoupení jejich výkonu
§ 14 - Propuštění z výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení
ČÁST ČTVRTÁ - VOJENSKÁ ČINNÁ SLUŽBA ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A ZA VÁLEČNÉHO STAVU
§ 15 - Mimořádná služba
§ 16  
§ 17 - Zproštění výkonu mimořádné služby
ČÁST PÁTÁ - ODVODNÍ ŘÍZENÍ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU NEBO ZA VÁLEČNÉHO STAVU
§ 18 - Obsah odvodního řízení
§ 19 - Dotazník
§ 20 - Odvodní komise
§ 21 - Průběh odvodního řízení
ČÁST ŠESTÁ - NĚKTERÁ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S VYHLÁŠENÍM STAVU OHROŽENÍ STÁTU NEBO VÁLEČNÉHO STAVU
§ 22 - Pozastavení propouštění vojáků z výkonu vojenské činné služby
§ 23 - Mobilizace ozbrojených sil
§ 24 - Cestování do zahraničí
§ 25 - Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu
ČÁST SEDMÁ - ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST OSMÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VOJÁKŮ PŘI PŘEZKUMNÉM ŘÍZENÍ
§ 29 - Přezkumné řízení
§ 30 - Vyšší přezkumné komise
ČÁST DEVÁTÁ - VOJENSKÁ EVIDENCE, OHLAŠOVACÍ POVINNOST A VOJENSKÉ DOKLADY
§ 31 - Vojenská evidence
§ 32 - Ohlašovací povinnost
§ 33 - Vojenské doklady
ČÁST DESÁTÁ - VSTUP OBČANA NEBO VOJÁKA V ZÁLOZE DO OZBROJENÝCH SIL JINÉHO STÁTU
§ 34  
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘESTUPKY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI
§ 35  
ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 36 - Společná ustanovení
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Přechodná ustanovení
§ 40 - Závěrečná ustanovení
§ 41 - Účinnost
Zavřít
MENU