563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Částka: 190 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 379/2015 Sb. s účinností od 12. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

563

ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

        

§ 1


Předmět a rozsah úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   odchylky při sjednávání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků,

b)   předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků,

c)   pracovní dobu pedagogických pracovníků,

d)   další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků.

 

        (2)  Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení1) (dále jen "škola"), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.

 

§ 2


Pedagogický pracovník

 

        (1)  Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Pedagogický pracovník
HLAVA II - PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY PRO VÝKON ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Díl 1 - Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon funkce ředitele školy
§ 3 - Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka
§ 4 - Znalost českého jazyka
§ 5 - Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy
Díl 2 - Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
§ 6 - Učitel mateřské školy
§ 7 - Učitel prvního stupně základní školy
§ 8 - Učitel druhého stupně základní školy
§ 9 - Učitel střední školy
§ 10 - Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři
§ 11 - Učitel vyšší odborné školy
§ 12 - Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
§ 13 - Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 14 - Učitel náboženství
§ 15 - Učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče
§ 16 - Vychovatel
§ 17 - Pedagog volného času
§ 18 - Speciální pedagog
§ 19 - Psycholog
§ 20 - Asistent pedagoga
§ 21 - Trenér
§ 22 - Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace
HLAVA III - PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST
§ 23 - Rozsah přímé pedagogické činnosti
HLAVA IV - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MINISTERSTVEM, KRAJEM, OBCÍ A SVAZKEM OBCÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 24 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 25 - Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů
§ 26 - Akreditace vzdělávací instituce
§ 27 - Akreditace vzdělávacího programu
§ 28 - Akreditační komise
§ 29 - Kariérní systém
HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
§ 38  
§ 39 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
§ 40  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 42  
Zavřít
MENU