563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Částka: 190 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 383/2005 Sb. s účinností od 1. prosince 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

563

ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět a rozsah úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém.

 

        (2)  Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení1) (dále jen "škola"), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociální péče.

 

§ 2

 

Pedagogický pracovník

 

        (1)  Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.2) Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Pedagogický pracovník
HLAVA II - PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY PRO VÝKON ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Díl 1 - Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon funkce ředitele školy
§ 3 - Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka
§ 4 - Znalost českého jazyka
§ 5 - Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy
Díl 2 - Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků
§ 6 - Učitel mateřské školy
§ 7 - Učitel prvního stupně základní školy
§ 8 - Učitel druhého stupně základní školy
§ 9 - Učitel střední školy
§ 10 - Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři
§ 11 - Učitel vyšší odborné školy
§ 12 - Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
§ 13 - Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 14 - Učitel náboženství
§ 15 - Učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče
§ 16 - Vychovatel
§ 17 - Pedagog volného času
§ 18 - Speciální pedagog
§ 19 - Psycholog
§ 20 - Asistent pedagoga
§ 21 - Trenér
§ 22 - Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace
HLAVA III - PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST
§ 23 - Rozsah přímé pedagogické činnosti
HLAVA IV - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MINISTERSTVEM, KRAJEM, OBCÍ A SVAZKEM OBCÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
§ 24 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 25 - Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů
§ 26 - Akreditace vzdělávací instituce
§ 27 - Akreditace vzdělávacího programu
§ 28 - Akreditační komise
§ 29 - Kariérní systém
HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
§ 38  
§ 39 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
§ 40  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 42  
Zavřít
MENU