501/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

Částka: 174 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

501

ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obcích

 

Čl. I


        Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 12 odst.  1 větě druhé se slova "na úřední desce obecního úřadu (§ 112)" nahrazují slovy "na úřední desce3b) obecního úřadu".

 

Poznámka pod čarou č. 3b) zní:
_______________________________

"3b)  

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

 

        2.  V § 39 odst.  1, § 65 odst.  2, § 66b odst.  2, § 68 odst.  2, § 93 odst.  1, § 125 odst.  1 a § 127 odst.  4 se za slova "na úřední desce" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3b).

 

        3.  § 66c zní:

"§ 66c


        (1)  Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení k čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 226/2002 Sb.
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb.
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXII  
Zavřít
MENU