500/2004 Sb.Zákon správní řád

Částka: 174 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 403/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

500

ZÁKON
ze dne 24. června 2004
správní řád

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků1) a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán").

 

        (2)  Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

 

HLAVA II

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

 

§ 2


        (1)  Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

 

        (2)  Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ  
HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
§ 9  
HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY
Díl 1 - Příslušnost správních orgánů
§ 10 - Věcná příslušnost
§ 11 - Místní příslušnost
§ 12 - Postoupení pro nepříslušnost
§ 13  
Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
§ 14  
Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů
§ 15 - Vedení řízení
§ 16 - Jednací jazyk
§ 17 - Spis
§ 18 - Protokol
Díl 4 - Doručování
§ 19 - Společné ustanovení o doručování
§ 20 - Doručování fyzickým osobám
§ 21 - Doručování právnickým osobám
§ 22 - Doručování do ciziny
§ 23 - Uložení
§ 24 - Překážky při doručování
§ 25 - Doručování veřejnou vyhláškou
§ 26 - Úřední deska
HLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ
Díl 1 - Účastníci řízení
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Procesní způsobilost
§ 30 - Úkony právnické osoby
§ 31 - Zástupce
§ 32 - Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví
§ 33 - Zastoupení na základě plné moci
§ 34  
§ 35 - Společný zmocněnec a společný zástupce
Díl 2 - Úkony účastníků
§ 36  
§ 37 - Podání
§ 38 - Nahlížení do spisu
HLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU
§ 39 - Určení lhůty k provedení úkonu
§ 40 - Počítání času
§ 41 - Navrácení v předešlý stav
HLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
§ 42 - Přijímání podnětů k zahájení řízení
§ 43 - Odložení věci
HLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
Díl 1 - Zahájení řízení
§ 44 - Zahájení řízení o žádosti
§ 45 - Žádost
§ 46 - Zahájení řízení z moci úřední
§ 47  
§ 48 - Překážky řízení
Díl 2 - Ústní jednání
§ 49  
Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Důkaz listinou
§ 54 - Důkaz ohledáním
§ 55 - Důkaz svědeckou výpovědí
§ 56 - Důkaz znaleckým posudkem
§ 57  
Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení
§ 58 - Úvodní ustanovení
§ 59 - Předvolání
§ 60 - Předvedení
§ 61 - Předběžné opatření
§ 62 - Pořádková pokuta
§ 63 - Vykázání z místa konání úkonu
Díl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení
§ 64  
§ 65  
§ 66  
Díl 6 - Rozhodnutí
§ 67 - Obsah a forma rozhodnutí
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71 - Lhůty pro vydání rozhodnutí
§ 72 - Oznamování rozhodnutí
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Doložka právní moci nebo vykonatelnosti
§ 76 - Usnesení
Díl 7 - Nicotnost rozhodnutí
§ 77  
§ 78  
Díl 8 - Náklady řízení
§ 79  
HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ
§ 80  
HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ Odvolání
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu
§ 89  
§ 90 - Rozhodnutí odvolacího správního orgánu
§ 91  
§ 92  
§ 93  
HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Rozhodnutí v přezkumném řízení
§ 98 - Zkrácené přezkumné řízení
§ 99 - Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení
HLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ
§ 100 - Obnova řízení
§ 101 - Nové rozhodnutí
§ 102 - Společné ustanovení
HLAVA XI - EXEKUCE
Díl 1 - Úvodní ustanovení
§ 103  
§ 104  
§ 105  
Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění
§ 106  
Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 107 - Příslušnost
§ 108 - Právo vymáhat nepeněžitou povinnost
§ 109 - Exekuční výzva
§ 110 - Nařízení exekuce
§ 111 - Exekuční příkaz
§ 112 - Způsoby provedení exekuce
§ 113 - Odložení a přerušení exekuce
§ 114  
§ 115 - Zastavení exekuce
§ 116 - Exekuční náklady
§ 117 - Námitky
§ 118 - Společná ustanovení
Oddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu
§ 119  
Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126 - Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností
§ 127  
§ 128  
Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut
§ 129  
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH
§ 130 - Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY
§ 136  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
§ 137 - Vysvětlení
§ 138 - Zajištění důkazu
§ 139 - Předběžná informace
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH
§ 140 - Společné řízení
§ 141 - Sporné řízení
§ 142 - Řízení o určení právního vztahu
§ 143 - Řízení na místě
§ 144 - Řízení s velkým počtem účastníků
§ 145 - Řízení s předstihem žádosti
§ 146 - Řízení o výběru žádosti
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ
§ 147 - Záruka za splnění povinnosti
HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH
§ 148 - Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci
§ 149 - Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
§ 150 - Příkaz
§ 151 - Vydání dokladu
HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 152 - Rozklad
§ 153 - Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169  
§ 170  
ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 175 - Stížnosti
§ 176  
§ 177  
§ 178  
HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 184  
Zavřít
MENU