482/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 166 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 2004 Nabývá účinnosti: 7. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 496/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

482

ZÁKON
ze dne 29. července 2004,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. I


        Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písmeno d) včetně poznámek pod čarou č. 1) a č. 1a) zní:

"d)  

finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako organizační složka státu,1) Bezpečnostní informační služby1a) (dále jen "organizační složka státu") a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu (dále jen "příspěvková organizace"),

_______________________________
      1) § 3, 7 a 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU