480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Částka: 166 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 2004 Nabývá účinnosti: 7. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 58/2023 Sb. s účinností od 23. března 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

480

 

ZÁKON

ze dne 29. července 2004

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující podporu spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb4) (dále jen „nařízení“) a upravuje odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.

 

§ 2

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,

b)   elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
§ 4 - Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací
§ 5 - Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
§ 6  
§ 7 - Šíření obchodních sdělení
§ 8 - Regulované činnosti
§ 9 - Vnitřní trh
§ 10 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 11 - Správní delikty
§ 12  
§ 13 - Společná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 17  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU