453/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Částka: 151 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. srpna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. července 2004 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 223/2012 Sb. s účinností od 1. července 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

453

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. července 2004,
kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona a k provedení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon o zdravotnických prostředcích"):

 

§ 1

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1)

 

a)   technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro2) (dále jen "in vitro diagnostika") a

b)   společné technické specifikace pro in vitro diagnostika.

 

§ 2

 

        (1)  In vitro diagnostika jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst.  1 zákona, u kterých se posuzuje shoda jejich vlastností podle tohoto nařízení.

 

        (2)  Toto nařízení se použije i pro

 

a)   in vitro diagnostika vyrobená a určená k použití pro účely rozborů v klinických laboratořích, aniž jsou předmětem obchodování,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Výklad pojmů
§ 4 - Obecné zásady
§ 5 - Uvedení in vitro diagnostik na trh a do provozu
§ 6 - Vystavování in vitro diagnostik
§ 7 - Společné technické specifikace
§ 8 - Postupy posuzování shody
§ 9 - Označování in vitro diagnostik
§ 10 - Nesprávné použití označení CE
§ 11 - Oznamování osob a in vitro diagnostik
§ 12 - Postup při předcházení nežádoucím příhodám a při jejich vzniku
§ 13 - Soubor údajů
§ 14 - Ochranná opatření a úprava seznamu in vitro diagnostik podle přílohy č. 2
§ 15 - Notifikované osoby
§ 16 - Přechodná ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - SEZNAM IN VITRO DIAGNOSTIK UVEDENÝCH V § 8 ODST. 2 a 3
Příloha č. 3 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Příloha č. 4 - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Systém úplného zabezpečování jakosti)
Příloha č. 5 - ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 6 - ES OVĚŘOVÁNÍ
Příloha č. 7 - ES PROHLÁŠENÍ SHODĚ (Zabezpečení jakosti výroby)
Příloha č. 8 - PROHLÁŠENÍ A POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE IN VITRO DIAGNOSTIK PRO HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI
Příloha č. 9 - ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO NOTIFIKOVANÉ OSOBY
Příloha č. 10 - SPOLEČNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO IN VITRO DIAGNOSTIKA
Příloha č. 11 - Formulář pro oznámení in vitro diagnostik Form for the registration of devices In Vitro Diagnostic Medical Devices
Příloha č. 12 - Formulář pro oznámení informací vztahujících se k certifikaci in vitro diagnostik Form for the Registration of information relating to the certification of In Vitro Diagnostic Medical Devices
Příloha č. 13 - Formulář pro oznámení osob (právnických nebo fyzických) Form for Registration Persons (of Juristic and Physical)
Zavřít
MENU