436/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

436

ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o nemocenském
pojištění zaměstnanců

Čl. I)

zrušena zákonem. 189/2006 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. (účinnost: 1. ledna 2009)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl.  II

        V § 299 odst.  1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".

 

ČÁST TŘETÍ

(Změna zákoníku práce
Čl. III a Čl. IV)

zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. V

        V § 9 odst.  3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 15/1993 Sb., se na konci odstavce doplňuje věta "U občanů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti, je výběr lékaře a zdravotnického zařízení omezen zvláštním právním předpisem.15a)".

 

Poznámka pod čarou č. 15a) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o školských zařízeních
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna školského zákona
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o životním minimu
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o sociální potřebnosti
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.  283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna služebního zákona
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Zákon, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 555/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. LVII  
Zavřít
MENU