420/2004 Sb.Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Částka: 138 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

420

 

ZÁKON

ze dne 10. června 2004

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí (dále jen "územní celek"), uložené zvláštními právními předpisy1) (dále jen "přezkoumání"), a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.

 

§ 2

 

Předmět přezkoumání

 

        (1)  Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu,2) a to

 

a)   plnění příjmů a výdajů rozpočtu3) včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

b)   finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c)    náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d)   peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,4) anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,5)

e)   finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,6)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Předmět přezkoumání
§ 3 - Hlediska přezkoumání
§ 4 - Zabezpečení přezkoumání
§ 5 - Předpoklady pro výkon přezkoumání
§ 6 - Práva a povinnosti kontrolorů
§ 7 - Práva a povinnosti územních celků
§ 8 - Osoby přibrané k přezkoumání
§ 9 - Osoby povinné poskytnout součinnost při přezkoumání
§ 10 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti
§ 11 - Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání
§ 12 - Přezkoumání auditorem
§ 13 - Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
§ 14 - Pořádkové pokuty
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 21 - Společná ustanovení
§ 22 - Přechodná ustanovení
§ 23 - Zrušovací ustanovení
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU