417/2004 Sb.Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Částka: 137 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2004 Nabývá účinnosti: 19. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

417

 

ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních
na ochranu průmyslového vlastnictví

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PATENTOVÍ ZÁSTUPCI


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje postavení a činnost patentových zástupců, společností patentových zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů patentových zástupců, podmínky, za nichž mohou být poskytovány služby patentových zástupců, jakož i vznik, postavení a působnost samosprávného profesního sdružení patentových zástupců.

        (2)  Službami patentových zástupců se rozumí poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy1) za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.

§ 2


Oprávnění

 

        (1)  Služby patentového zástupce jsou oprávněni poskytovat na území České republiky za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným

 

a)   patentoví zástupci,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PATENTOVÍ ZÁSTUPCI
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Oprávnění
§ 3 - Komora patentových zástupců České republiky
HLAVA II - REJSTŘÍK PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA III - PATENTOVÝ ZÁSTUPCE
Díl 1 - Předpoklady pro výkon činnosti
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Díl 2 - Odborné a rozdílové zkoušky
§ 11 - Odborná zkouška
§ 12 - Rozdílová zkouška
§ 13  
Díl 3 - Pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Díl 4 - Vyškrtnutí patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců ze seznamu
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Díl 5 - Způsob poskytování služeb patentového zástupce
§ 22  
§ 23 - Sdružení
Díl 6 - Zahraniční patentový zástupce a zahraniční organizační forma
§ 24 - Hostující zahraniční patentový zástupce
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Usazený zahraniční patentový zástupce
§ 28  
§ 29 - Zahraniční organizační forma
§ 30  
§ 31  
Díl 7 - Společná ustanovení ke způsobu poskytování služeb patentového zástupce
§ 32  
§ 33  
Díl 8 - Práva a povinnosti patentových zástupců
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
HLAVA IV - ASISTENT
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA V - DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
HLAVA VI - ORGÁNY KOMORY
§ 56  
§ 57 - Sněm
§ 58  
§ 59 - Představenstvo
§ 60 - Předseda Komory
§ 61 - Dozorčí komise
§ 62 - Disciplinární komise
§ 63 - Společná ustanovení o orgánech Komory
HLAVA VII - PŮSOBNOST ÚŘADU
§ 64  
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 65 - Ustanovení společná
§ 66  
§ 67  
§ 68 - Ustanovení přechodná
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72 - Ustanovení zrušovací
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
§ 73  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 74  
Zavřít
MENU