360/2004 Sb.Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 15. června 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

360

 

ZÁKON

ze dne 20. května 2004
o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ

SDRUŽENÍ

§ 1

 

Evropské hospodářské zájmové sdružení
a použitelnost některých ustanovení českého
právního řádu na toto sdružení

 

        (1)  Tento zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení v rozsahu stanoveném nařízením Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS)1) (dále jen "nařízení Rady"). Nejsou-li určité otázky řešeny ani tímto zákonem, posoudí se podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu upravujících obchodní společnosti2) a podle ustanovení zvláštního právního předpisu upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti,3) nestanoví-li tento zákon jinak.

 

        (2)  Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky (dále jen "evropské sdružení") je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zvláštního právního předpisu o úředním ověření podpisu4) nepoužijí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ
§ 1 - Evropské hospodářské zájmové sdružení a použitelnost některých ustanovení českého právního řádu na toto sdružení
§ 2 - Obchodní firma evropského sdružení
§ 3 - Obchodní rejstřík
§ 4 - Návrh na zápis do obchodního rejstříku
§ 5 - Zveřejňování zápisů do obchodního rejstříku a uložení listin do sbírky listin
§ 6 - Hlášení Úřadu pro úřední tisky Evropské unie
§ 7 - Ručení za závazky evropského sdružení
§ 8 - Podmínky výkonu funkce jednatele
§ 9 - Účetnictví
§ 10  
§ 11 - Zastavení účasti v evropském sdružení
§ 12 - Zánik účasti v evropském sdružení ze zákona
§ 13 - Omezení dispozic s majetkem evropského sdružení
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU