359/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. května 2004 Nabývá účinnosti: 15. června 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 234/2014 Sb. s účinností od 6. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

359

ZÁKON
ze dne 22. května 2004,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského
parlamentu, zvolených na území České republiky

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST  PRVNÍ

 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny

Čl. I


        Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb. a zákona č. 282/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 54 odst.  4 věta druhá zní: "Je-li jedním z jednacích dnů schůze Sněmovny čtvrtek, zařadí se na tento den bod odpovědi na písemné interpelace.".

        2.  V § 54 odst.  4 ve stávající poslední větě se za slova "ústní interpelace" vkládají slova "a bod odpovědi na písemné interpelace".

        3.  V § 54 se na konci odstavce 4 doplňují věty, které znějí: "Jsou-li jednacími dny schůze Sněmovny středa a pátek, zařadí se na tyto dny třetí čtení návrhů zákonů. Lhůta stanovená v § 95 odst.  1 musí být zachována. O zařazení třetího čtení na jiné jednací dny rozhodne Sněmovna. O návrhu na zařazení třetího čtení na jiné jednací dny nemůže Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké kluby.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna služebního zákona
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU