326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 31. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 273/2022 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

326

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie67), 103) a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob týkající se

 

a)   ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám,

b)   ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí,

c)    podmínky uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin (dále jen "přípravky") a pomocných prostředků na ochranu rostlin (dále jen " pomocné prostředky"),

d)   uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků,

e)   omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a pomocných prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - OCHRANA ROSTLIN A ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ PROTI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM A PORUCHÁM ROSTLIN
§ 3 - Základní povinnosti fyzických a právnických osob
§ 4 - Ochrana rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin
§ 5 - Odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných produktů pro fyzické a právnické osoby
§ 6 - Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského, rozmnožovacího a reprodukčního materiálu
HLAVA III - OPATŘENÍ PROTI ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ
§ 7 - Zákaz zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů a dovozu a přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
§ 8 - Povolení dovozu, přemísťování a použití škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely
§ 9 - Ohlašovací povinnost
§ 10 - Monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů
§ 11 - Opatření při zjištění výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů
§ 12 - Registrace dovozců rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a osob, které je uvádějí na trh
§ 13 - Povinnosti registrovaných osob
§ 14 - Podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
§ 15 - Soustavná rostlinolékařská kontrola
§ 16 - Podmínky a způsob vystavování rostlinolékařských pasů
§ 17 - Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů
§ 18 - Druhy rostlinolékařských pasů
§ 19 - Nahrazování rostlinolékařských pasů
§ 20 - Povinnosti fyzických a právnických osob související s vystavováním rostlinolékařských pasů
§ 21 - Obecná ustanovení
§ 22 - Dovozní rostlinolékařská kontrola
§ 23 - Rostlinolékařská osvědčení
§ 24 - Povinnosti dovozců a dopravců
§ 25 - Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly
§ 26 - Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly
§ 27 - Zvláštní ustanovení
§ 28 - Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
§ 29 - Vymezování chráněných zón
§ 30 - Opatření proti zavlékání škodlivých organismů do chráněných zón a proti jejich šíření v těchto zónách
HLAVA IV - PŘÍPRAVKY A DALŠÍ PROSTŘEDKY
§ 31 - Základní ustanovení
§ 32 - Žádost o registraci
§ 33 - Registrační řízení
§ 34 - Rozhodnutí o žádosti
§ 35 - Změna a zrušení registrace
§ 36 - Rozhodnutí o registraci na přechodnou dobu
§ 37 - Rozšířené použití přípravku a použití neregistrovaného přípravku
§ 38 - Vzájemné uznávání registrace
§ 39 - Informace o nežádoucích účincích přípravků a výměna informací
§ 40 - Ochrana a důvěrnost údajů
§ 41 - Hodnocení účinných látek
§ 42 - Balení a označování přípravku
§ 43 - Kontrola
§ 44 - Vývoj a výzkum
§ 45 - Úředně uznané zkoušky
§ 46 - Skladování přípravků
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků
§ 52 - Zvláštní omezení
§ 53 - Dovoz souběžného přípravku
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Pomocné prostředky
§ 59 - Bioagens
§ 60 - Oznamovací a dokladová povinnost
HLAVA V - MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE
§ 70 - Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
§ 71 - Ministerstvo
§ 72 - Rostlinolékařská správa
§ 73 - Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
§ 74 - Rostlinolékařský dozor
§ 75 - Úřední opatření
§ 76 - Mimořádná rostlinolékařská opatření
§ 77 - Krizové situace
§ 78 - Pokuty
§ 79 - Náhrada nákladů za provedené odborné úkony
HLAVA VII - EXPERTI KOMISE
§ 80  
HLAVA VIII - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI
§ 81 - Odborné rostlinolékařské činnosti
§ 82 - Odborná způsobilost při výkonu státní správy
§ 83 - Atestační studium
§ 84 - Odborná způsobilost osob pověřených ministerstvem nebo rostlinolékařskou správou a osob poskytujících odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám
§ 85 - Odborná způsobilost pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
§ 86 - Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky
HLAVA IX - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 87 - Vztah ke správnímu řádu
§ 88 - Zmocnění
§ 89 - Přechodná ustanovení
§ 90 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 409/2000 Sb.
§ 91  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 92  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 93  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců
§ 94  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
§ 95  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 96  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 97  
Zavřít
MENU