321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 28. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

321

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání správních trestů za jejich porušování.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě,2) hroznovou šťávu,2) zahuštěnou hroznovou šťávu,2) vinný ocet,2) případně potraviny nového typu3) nebo složky potravin nového typu,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

§ 2

 

        Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - VINOHRADNICTVÍ
§ 4 - Stanovené pěstitelské oblasti
§ 5 - Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti
§ 6 - Hektarový výnos a nejvyšší hektarový výnos
§ 7 - Správa produkčního potenciálu
§ 8 - Nová výsadba
§ 9 - Právo na opětovnou výsadbu
§ 10 - Nepovolená výsadba
HLAVA III - VINAŘSTVÍ
§ 11 - Povinnosti výrobců
§ 12 - Enologické postupy a ošetřování produktu
§ 13 - Přirozený obsah alkoholu
§ 14 - Slazení
§ 15 - Částečně zkvašený hroznový mošt
§ 16 - Společná ustanovení pro označování produktu
§ 17 - Stolní víno
§ 18 - Jakostní víno
§ 19 - Jakostní víno s přívlastkem
§ 20 - Šumivé víno
§ 21 - Perlivé víno
§ 22 - Likérové víno
§ 23 - Víno originální certifikace
§ 24 - Vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl
§ 25 - Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno
§ 26 - Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky
§ 27 - Uvádění produktu do oběhu
HLAVA IV - REGISTR
§ 28  
§ 29 - Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách
HLAVA V - EVIDENČNÍ KNIHY
§ 30  
HLAVA VI - VINAŘSKÝ FOND
§ 31  
§ 32 - Rada
§ 33 - Ředitel
§ 34 - Dozorčí rada
§ 35  
§ 36  
HLAVA VII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 37  
§ 38 - Generální ředitelství cel
§ 39 - Správní delikty
§ 40  
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 41 - Vztah ke správnímu řádu
§ 42 - Zmocňovací ustanovení
§ 43 - Přechodná ustanovení
§ 44 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 46  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 47  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 48  
Příloha - Tabulka přepočtů stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah alkoholu (v % objemových)
Zavřít
MENU