316/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 27. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 120/2008 Sb. s účinností od 15. května 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

316

ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

    Změna zákona o potravinách a tabákových
výrobcích

 

Čl. I


        Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 1a) až 1e) zní:

 

"§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Účelem zákona je stanovit v souladu s právem Evropských společenství1) a na základě bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství1a) povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu tabákové výrobky,1b) a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.1a)

        (2)  Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele1b) ohlásit zásoby1c) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1d) (dále jen "zásoby") a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU