296/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. května 2004 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 28. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 14. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 153/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

296

VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2004,
kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 13b odst.  7 a § 25 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

 

ČÁST PRVNÍ

TECHNICKÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL NA VÝDEJOVÁ MÍSTA A PŘIDĚLOVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL VÝDEJOVÝM MÍSTEM

 

§ 1

 

Předávání rodných čísel na výdejová místa

 

        (1)  Z registru rodných čísel1) (dále jen "registr") se pro účely individuálního přiřazení rodného čísla fyzickým osobám2) předávají výdejovým místům rodných čísel3) (dále jen "výdejové místo") sestavy rodných čísel (dále jen "sestava"). Sestava je tvořena pro jednotlivé kalendářní dny a výdejovému místu se soubory sestav předávají na období tří kalendářních měsíců tak, aby je každé výdejové místo obdrželo k prověření a následnému využití nejpozději 3 pracovní dny před začátkem prvního kalendářního měsíce období, pro něž je soubor sestav tvořen. Postup podle věty druhé se nepoužije v případě, jsou-li sestavy nebo vyžádaná rodná čísla podle odstavce  2 poskytována dálkovým přístupem prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - TECHNICKÝ ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL NA VÝDEJOVÁ MÍSTA A PŘIDĚLOVÁNÍ RODNÝCH ČÍSEL VÝDEJOVÝM MÍSTEM
§ 1 - Předávání rodných čísel na výdejová místa
§ 2 - Přidělování rodného čísla výdejovým místem
§ 3 - Způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému evidence obyvatel
§ 4 - Vzory tiskopisů
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Příloha č. 1 - PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK K TRVALÉMU POBYTU
Příloha č. 2 - DOKLAD O RODNÉM ČÍSLE
Příloha č. 3 - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O EVIDENCI OBYVATEL
Příloha č. 4 - Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
Zavřít
MENU