284/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. září 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

284

ZÁKON
ze dne 8. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti)

Čl. I


zrušena zákonem č. 254/2008 Sb. (účinnost: 1. září 2008)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Čl. IV)


zrušena zákonem č. 186/2016 Sb. (účinnost: 1. ledna 2017)

 

 

ČÁST TŘETÍ

(Změna zákona o auditorech
a o změně zákona č. 165/1998 Sb.)

Čl. V


zrušena zákonem č. 93/2009 Sb. (účinnost: 14. dubna 2009)ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky

 

Čl. VI


        V § 6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu.3a)".

 

Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

_______________________________
       "3a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna notářského řádu
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU