237/2004 Sb.Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

237

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004,
kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá
další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.,
a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I)


zrušena z
ákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 196/1993 Sb.

Čl. II


        Zákon č. 196/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění takto:

        1.  Článek I se zrušuje.

        2.  V článku III se body 1 až 7 a 9 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 8.

        3.  Článek IV se zrušuje.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním
připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 196/1993 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 129/1999 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 17/2000 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 22/2000 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 100/2000 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 141/2001 Sb.
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2001 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 276/2002 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 575/2002 Sb.
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 322/2003 Sb.
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 437/2003 Sb.
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 438/2003 Sb.
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK DÍTĚTI
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK DŮCHODCI
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXIII  
Zavřít
MENU