215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 109/2009 Sb. s účinností od 1. června 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

215

 

ZÁKON
ze dne 2. dubna 2004
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

 

§ 1


Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   poskytovatelem veřejné podpory (dále jen "poskytovatel") ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České republiky,

b)   příjemcem veřejné podpory (dále jen "příjemce") fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Činnost Úřadu v oblasti veřejné podpory
§ 4 - Řízení před Komisí
§ 5 - Poskytování informací vztahujících se k veřejným podporám
§ 6 - Šetření prováděné Komisí
§ 7 - Postup při navracení veřejné podpory
§ 8 - Sankce
§ 9 - Zmocňovací ustanovení
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podpoře a výzkumu
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 13  
Zavřít
MENU