208/2004 Sb.Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 291/2021 Sb. s účinností od 1. září 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

208

VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2004
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10, 12a, § 12c odst.  3, § 29a odst.  2 zákona:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        (1)  Hospodářská zvířata se chovají s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo hmotnost a další specifické požadavky na jejich ochranu a pohodu podle minimálních standardů stanovených zákonem, mezinárodními smlouvami,1) kterými je Česká republika vázána, a v souladu s právem Evropských společenství.2)

 

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje minimální standardy pro chov koní, oslů a jejich kříženců, kteří jsou chováni jako zvířata v zájmovém chovu.

 

§ 1a

 

Pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   stájí zařízení2a) pro ustájení hospodářských zvířat,

b)   boxem vymezená část stáje určená k pobytu hospodářského zvířete nebo hospodářských zvířat; boxem se rozumí i kotec,

c)    chodbou část podlahové plochy stáje, zpravidla mezi řadou vazných stání nebo boxů, určená zejména k péči o hospodářská zvířata, včetně jejich přemísťování,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Minimální standardy pro ochranu skotu
§ 3 - Minimální standardy pro ochranu prasat
§ 4 - Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz
§ 5 - Minimální standardy pro ochranu koní
§ 6 - Minimální standardy pro ochranu drůbeže
§ 7 - Obecné zásady pro ochranu nosnic
§ 8 - Minimální standardy pro ochranu nosnic v alternativních systémech chovu
§ 9 - Minimální standardy pro ochranu nosnic v neobohacených klecových systémech
§ 10 - Minimální standardy pro ochranu nosnic v obohacených klecových systémech
§ 11 - Minimální standardy pro ochranu jedinců kura domácího ve výkrmu
§ 12 - Minimální standardy pro ochranu běžců ve farmovém chovu
§ 13 - Minimální standardy pro ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu
§ 14 - Minimální standardy pro ochranu jelenovitých ve farmovém chovu
§ 15 - Účinnost
Příloha - Seznam podniků, které mají Evropskou komisí schválené přechodné období do 31.12.2009 na neobohacené klecové technologie pro chov nosnic
Zavřít
MENU