190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2018 Sb. s účinností od 4. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

190

 

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dluhopisech

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

 

§ 2

Dluhopis a emise dluhopisů

 

        (1)  Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

 

        (2)  Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.

 

        (3)  Dluhopis, který není zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem (dále jen „listinný dluhopis“), je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dluhopis
§ 3 - Emitent
§ 4 - Seznam vlastníků
§ 5 - Převoditelnost listinného dluhopisu na jméno
§ 6 - Náležitosti dluhopisu
§ 7 - Emisní podmínky
§ 8 - Schválení emisních podmínek
§ 9  
§ 10 - Uveřejňování emisních podmínek
§ 11 - Objem emise
§ 12 - Změna emisních podmínek
§ 13 - Dluhopisový program
§ 14  
§ 15 - Vydání dluhopisu
§ 16 - Výnos dluhopisu
§ 17  
§ 18 - Oddělení práva na výnos dluhopisu
§ 19 - Splácení dluhopisu a vyplácení výnosu z dluhopisu
§ 20 - Vlastní dluhopisy nabyté emitentem
§ 21 - Schůze vlastníků
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Společný zástupce vlastníků dluhopisů
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ DRUHY DLUHOPISŮ
§ 25 - Státní dluhopisy a dluhopisy České národní banky
§ 26  
§ 27 - Komunální dluhopisy
§ 28 - Hypoteční zástavní listy
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
§ 34 - Podřízené dluhopisy
§ 35 - Sběrný dluhopis
§ 36  
ČÁST TŘETÍ - STÁTNÍ DOZOR
§ 37 - Základní ustanovení
§ 38 - Opatření k nápravě
§ 39 - Správní delikty
§ 40 - Společná ustanovení
§ 41  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43 - Správní řízení
§ 44 - Uveřejňování informací
§ 45 - Zmocnění
§ 46 - Přechodná ustanovení
§ 47 - Zrušovací ustanovení
§ 48 - Účinnost
Zavřít
MENU