189/2004 Sb.Zákon o kolektivním investování

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 240/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 19. srpna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 188/2011 Sb. s účinností od 15. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON
o kolektivním investování

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje kolektivní investování.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  V tomto zákoně se rozumí

 

       a) kolektivním investováním podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku,
       b) zahraniční investiční společností právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropské unie,
       c) fondem kolektivního investování investiční fond nebo podílový fond,
       d) standardním fondem fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie,
       e) speciálním fondem fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - INVESTIČNÍ FOND
§ 4 - Základní ustanovení
§ 5  
HLAVA II - PODÍLOVÝ FOND
§ 6 - Základní ustanovení
§ 7 - Majetek v podílovém fondu
§ 8 - Podílový list
§ 9 - Evidence
HLAVA III - OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
§ 10 - Základní ustanovení
§ 11 - Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu
§ 12 - Odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu
HLAVA IV - UZAVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
§ 14 - Základní ustanovení
§ 15  
§ 16 - Účtování o majetku v podílovém fondu
§ 17 - Smlouva o obhospodařování majetku investičního fondu
§ 18 - Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování
§ 19 - Informační povinnosti investiční společnosti
ČÁST ČTVRTÁ - DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
§ 20 - Základní ustanovení
§ 21 - Činnost depozitáře
§ 22 - Povinnosti fondu kolektivního investování k depozitáři
§ 23 - Pravidla jednání depozitáře
ČÁST PÁTÁ - KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ STANDARDNÍHO FONDU
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 24  
§ 25  
HLAVA II - ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ STANDARDNÍHO FONDU
§ 26 - Skladba majetku
§ 27 - Rozložení a omezení rizika spojeného s investováním
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
HLAVA III - POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EVROPSKÉ UNIE
§ 36  
§ 37  
§ 38  
HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAHRANIČNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
HLAVA V - VEŘEJNÉ NABÍZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ZAHRANIČNÍHO STANDARDNÍHO FONDU V ČESKÉ REPUBLICE
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
HLAVA VI - SPOLUPRÁCE KOMISE S KOMISÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§ 47  
§ 48  
ČÁST ŠESTÁ - KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ SPECIÁLNÍHO FONDU
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 49  
§ 50 - Informační povinnosti speciálního fondu o veřejném nabízení akcií nebo podílových listů v zahraničí
HLAVA II - DRUHY SPECIÁLNÍCH FONDŮ A JEJICH INVESTOVÁNÍ
§ 51 - Speciální fond cenných papírů
§ 52 - Speciální fond rizikového kapitálu
§ 53 - Speciální fond nemovitostí
§ 54 - Speciální fond derivátů
§ 55 - Speciální fond fondů
§ 56 - Speciální fond zvláštního majetku
§ 57 - Speciální fond smíšený
HLAVA III - VEŘEJNÉ NABÍZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ZAHRANIČNÍHO SPECIÁLNÍHO FONDU V ČESKÉ REPUBLICE
§ 58 - Povolení k veřejnému nabízení cenných papírů
§ 59 - Informační povinnosti
ČÁST SEDMÁ - POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍHO FONDU A POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU
HLAVA I - POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI
§ 60 - Udělení povolení
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Odnětí povolení
HLAVA II - POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍHO FONDU
§ 64 - Udělení povolení
§ 65  
HLAVA III - POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU
§ 66 - Udělení povolení
§ 67 - Převod podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti
§ 68 - Odnětí povolení na žádost
ČÁST OSMÁ - PRAVIDLA ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU
HLAVA I - VLASTNÍ KAPITÁL
§ 69 - Vlastní kapitál investiční společnosti
§ 70 - Vlastní kapitál fondu kolektivního investování
HLAVA II - SCHVALOVÁNÍ ÚČASTI NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍM FONDU A SCHVALOVÁNÍ VEDOUCÍCH OSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU
§ 71 - Nabývání účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu
§ 72 - Schvalování vedoucích osob investiční společnosti nebo investičního fondu
§ 73 - Neslučitelnost funkcí
HLAVA III - PRAVIDLA JEDNÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU
§ 74 - Pravidla obezřetného podnikání a pravidla vnitřního provozu
§ 75 - Pravidla jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Pravidla pro obhospodařování majetku fondu kolektivního investování
§ 79 - Pravidla pro veřejné nabízení akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování
§ 80  
§ 81  
§ 82 - Oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování
ČÁST DEVÁTÁ - INFORMAČNÍ POVINNOSTI FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
§ 83 - Základní ustanovení
§ 84 - Statut a zjednodušený statut
§ 85 - Výroční zpráva investiční společnosti a výroční zpráva fondu kolektivního investování
§ 86 - Pololetní zpráva fondu kolektivního investování
§ 87  
§ 88 - Další informace
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Informování Komise pro cenné papíry
ČÁST DESÁTÁ - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU A ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU
HLAVA I - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU
Díl 1 - Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací
§ 92 - Zrušení rozhodnutím valné hromady
§ 93 - Zrušení soudem
§ 94 - Zrušení investičního fondu uplynutím doby, na kterou byl založen
§ 95 - Společné ustanovení
Díl 2 - Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu a převod, zastavení nebo nájem podniku investiční společnosti nebo podniku investičního fondu
§ 96 - Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu
§ 97  
HLAVA II - ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU
§ 98 - Základní ustanovení
§ 99 - Zrušení podílového fondu s likvidací
§ 100 - Splynutí podílových fondů
§ 101 - Sloučení podílových fondů
ČÁST JEDENÁCTÁ - STÁTNÍ DOZOR, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ, ODNĚTÍ POVOLENÍ, PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - STÁTNÍ DOZOR
§ 102 - Předmět státního dozoru
HLAVA II - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ POVOLENÍ
§ 103  
§ 104 - Nařízení mimořádného provedení auditu
§ 105 - Nařízení změny investiční společnosti
§ 106 - Nařízení změny depozitáře
§ 107 - Nucený převod obhospodařování podílového fondu
§ 108 - Nucená správa
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Změna rozsahu povolení
§ 114 - Odnětí povolení nebo souhlasu
§ 115 - Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu
§ 116 - Státní dozor nad zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie
§ 117 - Státní dozor nad speciálním fondem, který veřejně nabízí své cenné papíry v České republice
§ 118 - Státní dozor nad investiční společností, která poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie
HLAVA III - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 119 - Správní delikty investiční společnosti
§ 120 - Správní delikty investičního fondu
§ 121 - Správní delikty depozitáře a banky
§ 122 - Správní delikty zahraniční investiční společnosti a zahraničního fondu kolektivního investování
§ 123 - Správní delikty banky, která má uzavřenou smlouvu se zahraničním fondem kolektivního investování
§ 124 - Další správní delikty
§ 125 - Přestupky
§ 126  
§ 127  
§ 128 - Správní delikty při poskytování investičních služeb v zahraničí
§ 129 - Společná ustanovení
HLAVA IV - SPOLUPRÁCE KOMISE S DOZOROVÝMI ÚŘADY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
§ 130  
ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 131  
§ 132 - Uveřejňování informací
§ 133 - Povinnost mlčenlivosti
§ 134 - Likvidátor a nucený správce
§ 135 - Vztah k jiným právním předpisům
HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139 - Zmocnění
§ 140 - Zrušovací ustanovení
§ 141 - Účinnost
Zavřít
MENU