186/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 201/2012 Sb. s účinností od 1. září 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

186

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích

Čl. I


        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 358/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 20 odstavec 2 zní:

        "(2)  Poplatek lze platit na kalendářní rok, dva měsíce nebo patnáct dnů a u motorového vozidla nebo jízdní soupravy o celkové hmotnosti nad 12 tun i na jeden den.".

        2.  V § 20 odst.  4 věta druhá zní: "Výše poplatků na dva měsíce, patnáct dnů a jeden den se stanoví poměrně k výši poplatku na jeden kalendářní rok příslušné pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle jejich celkové hmotnosti.".

        3.  V § 20a odstavec 3 zní:

        "(3)  Platnost kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na dva měsíce počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne druhého bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU