136/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 130/2023 Sb. s účinností od 1. června 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

136

VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2004,
kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství
a osob stanovených plemenářským zákonem

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst.  13, § 23 odst.  5, § 23a odst.  4, § 23b odst.  8, § 23c odst.  4 a § 24 odst.  11 zákona:

 

Díl 1

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie26), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a upravuje

 

a)   označování a evidenci turů,2) koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, jelenovitých a velbloudovitých a zvěře ve farmovém chovu,

b)   evidenci drůbeže a živočichů pocházejících z akvakultury,

c)    evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci osob stanovených zákonem (dále jen "stanovené osoby"),

d)   podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až c).

 

        (2)  Tato vyhláška také upravuje

. . .

Obsah předpisu:
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Kód příslušného úřadu
Díl 2 - Označování zvířat (K § 22 odst. 13 zákona)
Oddíl 1 - Společná ustanovení
§ 4 - Druhy identifikačních prostředků
§ 5 - Obecné technické požadavky na ušní známky a známky pro označování běžců
§ 6 - Obecné technické požadavky na duplikáty ušních známek a známek pro označování běžců
§ 7 - Údaje, které musí být uvedeny na duplikátech ušních známek a známek pro označování běžců
§ 8 - Sejmutí ušních známek a známek pro označování běžců a jejich nahrazení jiným identifikačním prostředkem
§ 9 - Zajišťování identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů
Oddíl 2 - Označování turů
§ 10 - Způsoby a termín označování turů
§ 11 - Ušní známky používané pro označování turů a jejich vzory
§ 12 - Způsoby a termíny označování turů přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
Oddíl 3 - Označování koní a oslů a jejich kříženců
§ 13 - Způsoby a termín označování koní a oslů a jejich kříženců
§ 14 - Slovní a grafický popis
§ 15 - Výžeh
§ 16 - Genetický typ
§ 17 - Způsoby a termíny označování koní a oslů a jejich kříženců přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
Oddíl 4 - Označování prasat
§ 18 - Způsoby a termíny označování prasat
§ 19 - Tetování prasat
§ 20 - Ušní známky používané pro označování prasat a jejich vzor
§ 21 - Způsoby a termíny označování prasat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
Oddíl 5 - Označování ovcí a koz
§ 22 - Způsoby a termíny označování ovcí a koz
§ 23 - Ušní známky používané pro označování ovcí a koz a jejich vzory
§ 24 - Způsoby a termíny označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
Oddíl 6 - Označování běžců
§ 25 - Způsob a termíny označování běžců
§ 26 - Známky používané pro označování běžců
§ 27 - Způsoby a termíny označování běžců přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
Díl 3 - Evidence hospodářství, stanovených osob a zvířat (K § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona)
Oddíl 1 - Společná ustanovení
§ 28 - Vymezení hospodářství pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby
§ 29 - Zaevidování hospodářství a chovatelů u pověřené osoby
§ 30 - Zaevidování provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby
§ 31 - Oznámení o ukončení činnosti pověřené osobě
§ 32 - Vedení evidence formou počítačové databáze a zasílání hlášení formou datového souboru
§ 33 - Termíny pro zápisy změn do evidencí
Oddíl 2 - Evidence turů, ovcí a koz
§ 34 - Stájový registr
§ 35 - Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění
§ 36 - Způsob hlášení přemístění zvířat z jiných členských států nebo dovozu zvířat ze třetích zemí
§ 37 - Systém ústřední evidence turů, ovcí a koz a podklady pro její vedení
§ 38 - Registr zvířat v databázi ústřední evidence
§ 39 - Průvodní list skotu
§ 40 - Průvodní list skotu-telete do 28 dnů věku
Oddíl 3 - Evidence koní a oslů a jejich kříženců
§ 41 - Registr koní v hospodářství
§ 42 - Registrace koní připouštěcím lístkem
§ 43 - Registrace koní bez připouštěcího lístku
§ 44 - Registrace koní přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
§ 45 - Registrační kniha koní
§ 46 - Hlášení změny
§ 47 - Systém ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců a podklady pro její vedení
§ 48 - Registr koní a oslů a jejich kříženců v databázi ústřední evidence
§ 49 - Průkaz koně
§ 50 - Průkaz koně-hříběte
§ 51 - Osli a jejich kříženci s koňmi
Oddíl 4 - Evidence prasat
§ 52 - Registr prasat v hospodářství
§ 53 - Hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění
§ 54 - Systém ústřední evidence prasat a podklady pro její vedení
§ 55 - Registr hospodářství prasat v databázi ústřední evidence
Oddíl 5 - Evidence běžců
§ 56 - Stájový registr běžců
§ 57 - Hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění
§ 58 - Systém ústřední evidence běžců a podklady pro její vedení
§ 59 - Registr zvířat v databázi ústřední evidence
Oddíl 6 - Evidence jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu
§ 60 - Registr zvěře v hospodářství
§ 61 - Hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění
§ 62 - Systém ústřední evidence zvěře ve farmovém chovu a podklady pro její vedení
§ 63 - Registr hospodářství jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu v databázi ústřední evidence
Oddíl 7 - Evidence drůbeže
§ 64 - Registr drůbeže v hospodářství
§ 65 - Záznamy evidované provozovatelem líhně
§ 66 - Hlášení o počtu dospělé drůbeže
§ 67 - Hlášení o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže
§ 68 - Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat
§ 69 - Systém ústřední evidence drůbeže a podklady pro její vedení
§ 70 - Registr hospodářství drůbeže v databázi ústřední evidence
§ 71 - Registr provozovatelů líhní v databázi ústřední evidence
Oddíl 8 - Evidence plemenných ryb
§ 72 - Odlovní a komorová kniha
§ 73 - Hlášení počtu plemenných ryb
§ 74 - Systém ústřední evidence plemenných ryb a podklady pro její vedení
§ 75 - Registr hospodářství plemenných ryb v databázi ústřední evidence
Oddíl 9 - Evidence neplemenných ryb
§ 76 - Evidence vedená chovatelem
§ 77 - Hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb
§ 78 - Systém ústřední evidence neplemenných ryb a podklady pro její vedení
§ 79 - Registr hospodářství neplemenných ryb v databázi ústřední evidence
Oddíl 10 - Evidence včelstev
§ 80 - Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť
§ 81 - Systém ústřední evidence včel a podklady pro její vedení
§ 82 - Registr chovatelů včel v databázi ústřední evidence
Oddíl 11 - Další podrobnosti týkající se informačního systému ústřední evidence
§ 83 - Lhůty pro zapracování údajů do informačního systému ústřední evidence
§ 84 - Způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence
§ 85 - Způsob poskytování formulářů potřebných pro získávání údajů do informačního systému ústřední evidence
§ 86 - Způsob evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do informačního systému ústřední evidence, včetně termínů
§ 87 - Způsob ochrany a uchovávání údajů vedených v informačním systému ústřední evidence
§ 88 - Předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby
Díl 4 - Podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci (K § 24 odst. 11 zákona)
§ 89 - Kritéria pro výběr a stanovení minimálního počtu hospodářství s chovem turů
§ 90 - Náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem turů
§ 91 - Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem turů
§ 92 - Zpráva o výsledcích kontrol v hospodářství s chovem turů předkládaná Evropské komisi
§ 93 - Kritéria pro výběr a stanovení minimálního počtu hospodářství s chovem turů, náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem turů, zpráva o výsledcích kontrol v hospodářství s chovem turů pro Evropskou komisi
§ 94 - Kritéria pro výběr hospodářství s chovem ostatních druhů zvířat
§ 95 - Náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem ostatních druhů zvířat
§ 96 - Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem ostatních druhů zvířat
Díl 5 - Závěrečná ustanovení
§ 97 - Používání dosavadních identifikačních prostředků
§ 98 - Zvířata označená dosavadními identifikačními prostředky
§ 99 - Používání dosavadních dokumentů a formulářů
§ 100 - Přechodné ustanovení pro zajištění identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů
§ 101 - Zrušovací ustanovení
§ 102 - Účinnost a platnost
Příloha č. 1 - Kód příslušného úřadu
Příloha č. 2 - Označování turů
Příloha č. 3 - Označování prasat
Příloha č. 4 - Vzor plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz
Příloha č. 5 - Označování běžců
Příloha č. 6 - 1. Vzor registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně
Příloha č. 7 - 1. Vzor stájového registru turů, ovcí a koz
Příloha č. 8 - Evidence koní a oslů a jejich kříženců 1. Vzor registru koní v hospodářství
Příloha č. 9 - Evidence prasat
Příloha č. 10 - Evidence běžců
Příloha č. 11 - Evidence jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu
Příloha č. 12 - Evidence drůbeže 1. Vzor registru drůbeže v hospodářství
Příloha č. 13 - Evidence plemenných ryb 1. Vzor listu odlovní a komorové knihy
Příloha č. 14 - Evidence neplemenných ryb
Příloha č. 15 - Evidence včelstev
Zavřít
MENU